• English
  • Malaysia(MYR RM)
Gallery Opening Hours [Mon-Fri, 9AM - 6PM] [Sat, 9AM - 1PM] Gallery Opening Hours [Mon-Fri, 9AM - 6PM] [Sat, 9AM - 1PM]
/ /

DAKWAH DALAM SENI ISLAM

Aug 08,2023 | Nuraini

Seni dan hiburan merupakan salah satu daripada kaedah dakwah yang digunakan oleh para ulamak dalam mengembangkan dakwah Islam. Umumnya, dakwah adalah bahagian daripada kehidupan dan tanggungjawab setiap Muslim. Setiap gerak geri seorang Muslim seharusnya berlandaskan atas kesedaran untuk mengamalkan Islam  dan menyebarkan syiarnya di samping mendidik masyarakat dengan nilai-nilai Islam yang sebenar. Dakwah merupakan satu teknik untuk menarik manusia kepada ajarannya sama ada secara teoritikal atau praktikal. Perkataan “DAKWAH” berasal daripada perkataan arab yang bererti mengajak, menyeru, menjemput, memanggil kepada sesuatu perkara.

Dakwah boleh dijalankan dalam pelbagai bentuk yang sesuai dengan keadaan pendakwah mahupun keadaan sasaran dakwahnya. Dakwah merupakan tugas para Rasul dan perintah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W yang merupakan juru dakwah pertama semenjak agama Islam diturunkan. Banyak perintah Allah S.W.T yang ditujukan kepada Nabi Muhammad S.A.W agar melaksanakan tugas dakwah tersebut secara kesinambungan, seperti Firman Allah yang bermaksud:

 

🌻🌻🌻

"Dan serulah ia kepada tuhan engkau, sesungguhnya engkau di atas petunjuk yang lurus"

(Al-Haj; 67)

 

Konsep kesenian menurut perspektif Islam ialah membimbing manusia ke arah konsep tauhid dan pengabadian diri kepada Alah S.W.T. Motif kesenian haruslah bermatlamatkan perkara-perkara ma'aruf (kebaikan), halal dan berakhlak. Kesenian unggul dalam Islam terpancar pada Ummul Kitab (al-Quran) yang diturunkan sebagai panduan dan pedoman untuk semua umat manusia. Naskhah lengkap panduan hidup umat Islam merupakan seni yang tidak dapat ditangkis oleh mana-mana kesenian kerana ketinggian nilai budi, saranan akhlak juga peraturan hidup manusia.

Oleh hal demikian, pandangan yang mengatakan kesenian tidak sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam perlu ditinggalkan. Hal ini demikian kerana Islam bukan sahaja membicarakan mengenai agama sahaja malahan turut membicarakan seluruh aspek kehidupan manusia. 

 

🌼🌼🌼

 

Secara umumnya, dakwah dalam seni Islam merujuk kepada pemanfaatan seni sebagai alat untuk menyebarkan ajaran agama Islam dan mendorong pemahaman yang lebih baik mengenai nilai-nilai Islam. Seni Islam tidak hanya menjadi sarana hiburan semata-mata, tetapi juga berfungsi sebagai media komunikasi spiritual yang kuat. Seni dalam Islam mempunyai ciri-ciri khas yang tersendiri seperti seni kaligrafi, puisi Islam dan sebagainya. Setiap bentuk seni ini bertujuan untuk mengekspresikan keindahan dan pemahaman agama yang lebih efektif dan mendalam.

Perkara ini dapat dilihat dengan jelas menerusi seni kaligrafi Islam atau seni khat. Kaligrafi menjadi seni paling kuat sebagai bentuk konsep kesenian dalam Islam yang dijadikan sebagai media dakwah Islam. Hal ini kerana hasil karya dan kreativiti tersebut telah mencorakkan warna-warni dalam kesenian Islam. Tanpa disedari, pendekatan ini merupakan dakwah secara tidak langsung. 

 

 

Secara umumnya, kaligrafi sememangnya mempunyai maksud dan pesanan yang hendak disampaikan menerusi karya seninya. Maksud yang hendak disampaikan adalah beragam bergantung kepada tema atau teks yang diolah dalam seni tersebut. Lazimnya, seniman kaligrafi dapat memilih ayat yang pelbagai seperti Al-quran, doa atau ayat-ayat yang bermakna dari pelbagai sumber Islam sebagai dasar karya seni mereka.  

Comment

Name
Email
Comment